دیماژن

آژانس دیجیتال مارکتینگ


آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن بر مبنای یک دغدغه شکل گرفته است. زمانی که دیجیتال مارکتینگ در حوالی سالهای ۹۴-۹۳ اوج گرفت، دیماژن تلاش کرد تا روندی را که دیجیتال مارکتینگ در حال طی کردن آن بود را شناسایی کند و خدماتی ارائه دهد که در آن منفعت کارفرما به شکل کاملی دیده شود. دیماژن مبنای خدماتش را بر پایه تحلیل صحیح نیاز، ارائه راهکار درست مبتنی بر نیاز مطرح شده و در نهایت تکیه بر درک متقابل قرار دهد.

نمایش وبسایت