گروه سرمایه گزاری نیوسادمانیا

نیوسادمانیا گروه سرمایه گزاری است که در صنعت معماری و معماری داخلی فعالیت دارد. ماموریت این مجموعه نیازسنجی بازار هدف گسترش و توسعه کمی و کیفی این صنعت با رویکرد سرمایه گزاری بر اساس الگوهای بین المللی است. خدمات و محصولات شرکت های گروه شامل معماری و معماری داخلی، مبلمان کلاسیک و محصولات معماری داخلی مدرن در حوزه غیر مسکونی است. نیوسادمانیا به عنوان سهامدار اصلی مدیریت استراتژیک هر یک از شرکت ها، سیاستگذاری مسیر رشد، ارزیابی و حفظ استانداردهای کیفی آنان را برعهده دارد این گروه همواره سبد خدمات و محصولات خودرا از طریق جذب و راه اندازی کسب و کارهای جدید توسعه می دهد.